Obchodní podmínky

Under Point s.r.o.

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 07245025

DIČ:CZ 07245025

Vedený u Městského soudu v Praze ,

oddíl C,vložka 201094

 

 prodej :+420 603 225 147,   

                                        

 reklamace : +420 777 225 147  

 

Email: makmobil@seznam.cz

Kontaktní adresa: Jaromírova 6, Praha 2 - Nusle

Seznam provozoven: Jaromírova 6, Praha 2 - Nusle

Provozní doba: Pondělí - Pátek:  09:30-18:00 hod    

                              

 

Článek 1.

Informace

1.1. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

1.2. Informace o přijímaných způsobech platby: hotově (hotově na prodejně, na splátky nebo na dobírku). Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

1.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

1.5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

1.6. Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze ilustrační, u zboží je závazný název zboží.

1.7. Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

1.8. Prodávané zboží je české nebo dovozové, zboží může obsahovat loga mobilních operátorů.

Článek 2.

Doručování zboží

2.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

2.2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení o koupi, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

 

2.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

 

2.4. Cena a způsob doručení: osobní odběr na prodejně - zdarma, prodej na dobírku - poštovné a balné za zaslání mobilního telefonu je 159 Kč, poštovné a balné za zaslání pouze příslušenství je 99 Kč, rozvoz po Praze - do 10 km za 299 Kč, nad 10 km za 150 Kč, prodej na splátky - akontace 10% z ceny zboží, minimální výše úvěru 3000 Kč.

2.5. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši …. % z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

 

2.6. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Stejný postup se vztahuje i na nepřevzaté či nevyzvednuté zboží po skončení reklamačního řízení. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem nebo prostřednictvím SMS upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Článek 3.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

3.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

3.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

3.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Při zakoupení zboží na IČO, není možnost odstoupení od kupní smlouvy do 6ti měsíců.

 

3.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

3.5. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

 

3.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

3.7. Výjimky:

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u

smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

3.8. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

3.9.Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce - https://www.coi.cz/.

 

Článek 4.

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

 

4.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

4.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

4.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny. Podle § 2110 NOZ však kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

 

4.4. Dojde-li takto k odstoupení od smlouvy a vrácení věci částečně pozměněné obvyklým použitím, započte prodávající prospěch kupujícího z užívání věci po dobu do vrácení zboží proti vrácené kupní ceně. Při výpočtu prospěchu kupujícího vychází kupující z ceny obdobného zboží stejného stáří a stejného stavu prodávaného jako použité.

 

4.5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

4.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

4.7. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

 

4.8. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

4.9. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Současně prodávající zkracuje záruční dobu u prodeje vadného či použitého zboží na polovinu zákonné doby při koupi již použitého nebo takto vadného spotřebního zboží.

 

4.10. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 

a) • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) • bezplatné odstranění vady opravou;

c) • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

4.11. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

4.12. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

4.13. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4.14. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4.15. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a dále dalšími vlivy, za které prodávající neodpovídá:

a) elektrickým přepětím v rozvodné síti,

b) používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu s určením výrobku a návodem k jeho použití,

c) neodbornou instalací, zejména softwaru, nevhodným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží v rozporu s návodem k použití,

d) pokud se závada projevuje pouze u neautorizovaných aplikacích či softwaru, či vlivem neautorizovaných aplikací a softwaru

e) provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně atd.),

f) použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství.

 

4.16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Článek 5.

Vyřízení reklamace

5.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě (pokud prodávající výslovně poskytuje servis prostřednictvím smluvních opraven a tento údaj uvede v dokladu podle § 2166 NOZ) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

5.2. Formulář ke stažení zde.

 

5.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

5.4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Stejně tak ve smyslu § 2112 NOZ neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, neuzná prodávající reklamaci kupujícího. Prodávající však nemá právo na neuznání reklamace, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

 

5.6. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

5.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě na reklamačním protokolu o převzetí věci do opravy, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Stejně tak v případě přijetí reklamace zboží poštou potvrdí tyto údaje kupujícímu e-mailem nebo SMS, pokud je kupující uvede v zásilce obsahující zboží, kopii dokladu o zakoupení nebo záručního listu a kontaktní údaje. V případě, že zásilka tyto náležitosti neobsahuje, je oprávněn prodávající zásilku vrátit kupujícímu.

 

5.8. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. U vady funkce mobilních telefonů je zpravidla potřeba lhůta 30 dnů pro odborné posouzení vady mobilního telefonu. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě, zpravidla 60 dnů v protokolu přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

5.9. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

5.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

 

5.11. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

5.12. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

6.12. Účtování skladného


Pokud si kupující nevyzvedne věc na základě vyřízené reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace (vyhověním či odmítnutím) informován, bude prodávajícím účtováno skladné za uložení věci ve výši 10,- Kč za každý další započatý den prodlení. Pokud si kupující zboží nevyzvedne věc z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Kupující bere na vědomí, že prodávající může takto postupovat cestou svépomocného prodeje podle § 2126 a 2428 občanského zákoníku, kdy v případě prodlení strany s převzetím či nevyzvednutím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Za dodatečnou lhůtu k převzetí po upozornění na zamýšlený svépomocný prodej se stanoví lhůta 7 dnů od odeslání upozornění, a to i elektronickou cestou (emailem, sms). Upozorní-li ho přitom, že jinak věc prodá, může prodávající věc po marném uplynutí lhůty 7 dní prodat na účet kupujícího vhodným způsobem; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem a náklady na odeslání výtěžku kupujícímu.

Článek 6.

Ochrana osobních údajů

6.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6.2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Článek 7.

Řešení sporů

7.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

7.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Článek 8.

Ostatní

8.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

8.2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

8.3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., výše také NOZ), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., výše také ZOH) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

8.4. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

8.5. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

8.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Veškeré zboží prodávané s 0% DPH je zdaňováno podle §90 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Při výměně LCD neručíme za nalepená tvrzená skla a ochrané folie na původním LCD.

Při zakoupení zboží na IČO, není možnost odstoupení od kupní smlouvy do 6ti měsíců a odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Rezervace zboží od objednání je možná maximálně 3 pracovní dny.